Gx. Tam Hà: Chúa nhật 14 Thường Niên A

Gx. Tam Hà: Chúa nhật 14 Thường Niên A

Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và biết các thông tin của giáo xứ, cũng phần nào giúp cộng đoàn sống đạo tốt hơn.

Xin xem chi tiết trong file đính kèm:

Top