Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam cử hành NĂM THÁNH 2010

Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam cử hành NĂM THÁNH 2010

Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam cử hành NĂM THÁNH 2010

Kính gởi:
Hội Đồng Giám Mục VN, quý Tổng Giám Mục và Giám Mục VN
Đồng kính gởi: Quý Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Dân thuộc Cộng đồng Dân Chúa VN ở các Châu lục

Sau ba lần hội ý với nhóm Tư Vấn tại Giáo Phận và nhóm Tư Vấn tại Roma, nay tôi thấy việc Cộng Đồng Dân Chúa VN cử hành Năm Thánh 2010, trong đó có Đại Hội Dân Chúa VN thì tiện lợi và đem lại nhiều ơn ích hơn là tổ chức Công Đồng như đã dự kiến. Tôi sơ thảo đề án này, xin gởi đến quý Đức cha, quý Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân, để xin góp ý điều chỉnh, bổ sung.

1. Ý nghĩa và mục đích cử hành Năm Thánh 2010:

Cử hành Năm Thánh 2010 là cử hành Năm Thánh vào thời điểm kỷ niệm 50 năm thiết lập phẩm trật Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam với 3 giáo tỉnh Hà Nội - Huế - Saigon (xem Sắc Chỉ Venerabilium Nostrorum 24.11.1960) . Đề nghị thời gian cử hành: 24.11.2009 - 24.11.2010, hoặc 1.1.2010 – 31.12.2010, hoặc từ lễ Hiển Linh 2010 đến Lễ Hiển Linh 2011.

Việc cử hành Năm Thánh 2010 trước hết nhằm: (1) nhìn lại quãng đường lịch sử gần 500 năm truyền giáo qua 3 thời kỳ: - 126 năm Bảo Hộ (1533-1659), - 300 năm Tông Toà (1659-1960), - và 50 năm Chánh Toà (1960-2010), (2) nhìn lại đặc biệt thời kỳ 50 năm Chánh Toà và thẩm định đời sống yêu thương và phục vụ của Giáo Hội trong chức vụ ngôn sứ, tư tế, mục tử hôm nay, (3) đồng thời cũng nhìn tới tương lai trong bối cảnh văn hoá xã hội đang đổi thay của những thập niên đầu thiên niên kỷ III.

Nhìn lại lịch sử nhằm vận động cộng đồng Dân Chúa VN cùng chung lòng tạ ơn Chúa đã thương ban cho Dân Người được tồn tại và phát triển đặc biệt qua 50 năm gần đây đầy những biến động lịch sử với nhiều gian nan, khốn khó và thử thách.

Nhìn lại với những thẩm định đời sống Giáo Hội nhằm rút ra những bài học lịch sử cho việc thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ cho Tin Mừng, phục vụ cho sự sống dồi dào trong cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới hôm nay.

Nhìn tới tương lai nhằm vận động cộng đồng Dân Chúa một lòng quyết tâm đáp trả tình thương của Chúa, và làm mới hình ảnh gia đình Giáo Hội tại Việt Nam theo hình mẫu mà Công Đồng Vatican II 1965 đã phác hoạ như sau:

(1) Giáo Hội vì loài người. Quyền bính và sứ vụ của GH là quyền và trách nhiệm yêu thương và phục vụ cho sự sống của mọi người trong cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới hôm nay;
(2) Giáo Hội hiệp thông. Hiệp thông giữa các thành phần Dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, trong mỗi GH địa phương, hiệp thông giữa các GH địa phương với nhau cũng như với GH toàn cầu;
(3) Giáo Hội tham gia. Mọi thành phần Dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, đều có quyền và trách nhiệm tham dự vào mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ của Giáo Hội, mỗi thành phần theo đặc sủng của mình.

2. Những việc cần làm để chuẩn bị và cử hành Năm Thánh 2010:

(1) Năm 2008. Trong Hội nghị tháng 3.2008, đề nghị HĐGM.VN thống nhất và xin Toà Thánh cho mở Năm Thánh 2010. Đồng thời, HĐGM.VN phê chuẩn Ban Tổ Chức cử hành Năm Thánh, và hình thành những Tiểu Ban chuyên môn. Trong năm 2008 nầy, các Tiểu Ban đó cần soạn xong tài liệu học tập, hội thảo, tổ chức lễ hội, cầu nguyện, hành hương theo những chủ đề giúp cho cộng đồng Dân Chúa trong các giáo tỉnh, giáo phận, giáo xứ, dòng tu, tu hội, ĐCV, các đoàn thể giáo dân, các phong trào tông đồ, ý thức tạ ơn Chúa, và quyết tâm cùng nhau làm mới hình ảnh Giáo Hội tại Việt Nam. Đề nghị 3 chủ đề sau đây:

- Giáo Hội mầu nhiệm, với chức năng ngôn sứ và tư tế (mục vụ Thánh Kinh, Lời Chúa, giáo lý đức tin, Phụng tự, Thánh nhạc, lòng đạo đức bình dân, kinh sách…) Đề nghị Tiểu Ban đặc trách chuyên đề nầy gồm ĐC Tứ, ĐC Đọc, ĐC Võ Đức Minh. Các Giám mục mời thêm 5-7 cộng tác viên linh mục, tu sĩ, giáo dân…

- Giáo Hội hiệp thông, với chức năng mục tử (mục vụ tổ chức và điều hành giáo phận, giáo xứ, dòng tu, tu hội, các tổ chức mục vụ, các đoàn thể tông đồ giáo dân, tạo tương quan liên đới, đối thoại, hợp tác, đối nội, đối ngoại). Đề nghị ĐT Kiệt, ĐC Linh, ĐC Tiệm, ĐC Chương… Mời thêm 5-7 LM, TS, GD cộng tác…

- Giáo Hội sứ vu, với chức năng thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ cho Tin Mừng và sự sống dồi dào trong cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới hôm nay (mục vụ truyền giáo, văn hoá giáo dục, y tế, bác ái xã hội, phát triển, truyền thông). Đề nghị ĐT Thể, ĐC Oanh, ĐC Tri, ĐC Trinh. Mời thêm 5-7 cộng sự LM, TS, GD.

(2) Năm 2009, các giáo tỉnh, giáo phận, giáo xứ, dòng tu, ĐCV, đoàn thể tông đồ giáo dân, tổ chức cho cộng đoàn Dân Chúa cử hành lễ hội, học tập, hội thảo, góp ý, đề xuất, cầu nguyện, hành hương vào một số dịp và theo chủ đề do HĐGM ấn định…Phát hành Kỷ Yếu 50 năm thiết lập phẩm trật Giáo Hội Công Giáo tại VN với 3 giáo tỉnh Hà Nội - Huế - Saigon, với phần nhìn lại các thời kỳ lịch sử truyền giáo, đặc biệt thời kỳ chánh toà…

(3) Năm 2010, cử hành Thánh lễ tạ ơn và xin ơn toàn xá vào dịp một số lễ do HĐGM.VN ấn định. Có thể tiếp tục lễ hội, học hội, góp ý đề xuất, cầu nguyện, hành hương theo những chủ đề nói trên… Đồng thời tổ chức Đại Hội Dân Chúa VN theo những chỉ dẫn dưới đây. Năm 2010 hoặc năm 2011, phát hành Kỷ Yếu Đại Hội Dân Chúa VN năm 2010, với những nét phác hoạ hình ảnh Giáo Hội mầu nhiệm, hiệp thông, tham gia sứ vụ vì sự sống của mọi người anh em đồng bào và đồng loại.

Những chỉ dẫn về tổ chức Đại Hội Dân Chúa VN 2010:

Phần I. Tính chất và mục đích của Đại Hội Dân Chúa VN

1. Tính chất và mục đích của Đại Hội

Mục đích là “trợ giúp” cho HĐGM, cho các Giám mục của 26 giáo phận thi hành mục vụ nhằm cổ võ lợi ích lớn hơn cho mọi người anh em đồng bào và đồng loại, nhờ những hình thức và những phương pháp phù hợp với hoàn cảnh xã hội văn hoá đương đại.
Như một trợ lực cho HĐGM, Đại Hội Dân Chúa VN cũng là cơ hội cho HĐGM kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa chung lòng chung sức với hàng Giáo phẩm xây dựng Giáo Hội mầu nhiệm, Giáo Hội hiệp thông, Giáo Hội sứ vụ, trên đất nước VN, nhằm tạo thuận lợi cho việc thi hành cách có hiệu quả hơn sứ vụ yêu thương và phục vụ cho Tin Mừng, phục vụ cho sự sống dồi dào của mọi người trong cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới hôm nay.

2. Tham dự Đại Hội Dân Chúa VN

Các tham dự viên, - giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, - “trợ giúp” HĐGM bằng cách đóng góp ý kiến hoặc biểu quyết những vấn đề mà HĐGM đề xuất. Việc biểu quyết đó mang tính tư vấn. Sau khi lắng nghe, các Giám mục có bổn phận thẩm định, phân định và quyết định. Cách thi hành tác vụ Giám mục bao hàm việc lắng nghe mọi thành phần Dân Chúa, và cổ võ họ cùng nhau tìm kiếm điều mà Chúa Thánh Thần đòi hỏi nơi gia đình Giáo Hội tại VN trong hoàn cảnh hiện tại.

3. Hiệp thông và sứ vụ

Đại Hội Dân Chúa VN không những nhằm thể hiện sự hiệp thông trong GH Công giáo tại VN, song còn nhằm cổ võ mọi thành phần trong CĐDCVN tại các châu lục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, tích cực tham gia thi hành sứ vụ của Giáo hội vì sự sống của mọi người anh em đồng bào và đồng loại. Gia sản, đời sống, hình ảnh của Giáo Hội được Đại Hội xem xét, cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh, canh tân. Nhờ đó, cùng với ơn Chúa phù trợ, dần dần hình ảnh của Giáo Hội tại VN sẽ biểu tỏ rõ nét hơn là một Giáo Hội mầu nhiệm, một Giáo Hội hiệp thông và tham gia, một Giáo hội thi hành sứ vụ vì sự sống của loài người, của cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới hôm nay.

Phần II. HĐGM và các thành phần tham dự Đại Hội Dân Chúa VN

4. Thẩm quyền của HĐGM:

- (1) Triệu tập Đại Hội Dân Chúa Việt Nam.
- (2) Ấn định nơi tổ chức và tiến hành Đại Hội trong lãnh thổ quốc gia.
- (3) Bầu ra Chủ toạ đoàn, Ban Thư ký, các Tiểu Ban chuyên trách các lãnh vực mục vụ.
- (4) Ấn định Nội quy tổ chức và tiến hành Đại Hội, và các vấn đề cần được thảo luận.
- (5) Tuyên bố ngày khai mạc Đại Hội, thời gian Đại Hội, triển hạn, bế mạc Đại Hội.

5. Thành phần tham dự Đại Hội với quyền biểu quyết

- (1) Các Giám mục giáo phận,
- (2) Các Giám mục phó và phụ tá,
- (3) Các Giám mục đang nghỉ hưu.

6. Thành phần tham dự Đại Hội với quyền tư vấn

- (1) Các Tổng Đại diện, các Giám đốc ĐCV,
- (2) Các Bề trên cao cấp được các dòng tu, tu hội đề cử theo số lượng được HĐGM ấn định,
- (3) Một số linh mục và giáo dân được mỗi thành phần đề cử theo số lượng HĐGM ấn định,
- (4) Một số đại diện các cộng đoàn công giáo VN ở các Châu lục, mỗi Châu lục 5-7 người,
- (5) HĐGM mời một số thượng khách như Tổng Giám mục và Giám mục VN ở Châu lục khác.

Phần III. Chuẩn bị Đại Hội:

7. Mục tiêu của công việc chuẩn bị Đại Hội

Công việc chuẩn bị ĐH, trước hết nhằm tạo thuận lợi cho HĐGM phát hiện những vấn đề cần được đưa ra bàn thảo. Đồng thời còn nhằm làm cho mọi thành phần Dân Chúa trong các GH điạ phương cảm nhận rằng họ có liên hệ mật thiết với ĐH. Đạt được mục tiêu trên, công việc của ĐH sẽ mở đường cho sự hiệp thông đi vào đời sống GH, nhờ đó mọi tín hữu được chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những gì HĐGM sẽ quyết định với tư cách là mục tử của Dân Chúa.

8. Thắp sáng niềm tin của Cộng Đồng Dân Chúa VN

Công việc chuẩn bị còn nhằm giúp mọi tín hữu xác tín rằng bí quyết thành công của mọi biến cố, mọi sáng kiến trong GH cũng như trong Đại Hội, là lời cầu nguyện. HĐGM hãy mời gọi các tín hữu không ngừng cầu nguyện xin Thiên Chúa thương ban cho Đại Hội trở thành thật sự là một biến cố hồng ân cho Cộng Đồng Dân Chúa VN hôm nay. Các cộng đoàn tín hữu, giáo xứ, dòng tu, tu hội, ĐCV, hãy cùng cử hành Đại Hội bằng học hỏi, cầu nguyện, góp ý đề xuất theo những chủ đề nêu trên.

9. Tham khảo ý kiến mọi thành phần Dân Chúa

HĐGM qua Ban Tổ Chức Năm Thánh tạo thuận lợi cho mọi thành phần Dân Chúa trong các giáo phận, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng, nhu cầu, và đề xuất những phương thế đảm nhận những thách đố mục vụ. Cần lưu ý đến sự hình thành những nhóm áp lực, và tránh tạo ra ảo tưởng rằng mọi vấn đề, mọi đề xuất của họ sẽ được đáp ứng thoả đáng.

10. Xác định những vấn đề cần bàn thảo trong ĐH

Phương thế thích hợp giúp xác định những vấn đề là soạn ra những câu hỏi cho mỗi lãnh vực mục vụ. Dẫn vào mỗi lãnh vực, trình bày vắn tắt ý nghĩa của mỗi lãnh vực dưới ánh sáng Lời Chúa và Giáo huấn của GH. Ban Thư ký tổ chức Đại Hội, dựa vào tư liệu do các Tiểu Ban chuyên môn soạn ra, ngay trong năm 2008, soạn thảo một bản Đề Cương với những câu hỏi, và đầu năm 2009 gởi đến các tham dự viên Đại Hội, xin họ trả lời các câu hỏi trước tháng 6, 2009. Thu thập lại các câu trả lời, đúc kết thành một Bản Tư Liệu Làm Việc, gởi đến các tham dự viên trước tháng 12, 2009. Các bài phát biểu trong Đại Hội cần phải dựa vào Bản Tư Liệu Làm Việc đó, và gởi 1 bản đến Ban Thư Ký Đại Hội trước tháng 4, 2010.

11. Nhiệm vụ của Ban Tổ Chức Đại Hội

Ban Tổ Chức Đại Hội cũng là Ban Tổ Chức Năm Thánh, gồm có Ban Thư Ký Đại Hội và Ban Tài Chánh Đại Hội, có nhiệm vụ trợ giúp HĐGM trong những việc như sau:

- (1) Tổ chức và điều hành công việc chuẩn bị và tiến hành Đại Hội
- (2) Lên kế hoạch kinh phí, tìm nguồn tài trợ cho việc chuẩn bị cũng như tiến hành ĐH.
- (3) Tham khảo ý kiến và xác định những vấn đề cần bàn thảo trong ĐH.

12. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại Hội

Ban Thư ký ĐH có thể là Ban Thư ký Năm Thánh cộng thêm Ban Thư ký của HĐGM.VN, có nhiệm vụ:
- Trước Đại Hội: (1) soạn nội quy Đại Hội
(2) lo thiết bị văn phòng phục vụ Đại Hội
(3) soạn đề cương và tư liệu làm việc (xem số 10 trên)

- Trong Đại Hội: (4) lo liên lạc thông tin, liệu đề phòng những giải thích thiếu chính xác, thiếu trung thực.
(5) lập biên bản các phiên họp, lo văn bản lưu trữ hồ sơ
- Sau Đại Hội: (6) phụ giúp sọan văn kiện sau Đại Hội (xem số 19)

13. Nhiệm vụ của Ban Tài Chánh Đại Hội:

(1) Dự chi cho Đại Hội
(2) Dự thu cho Đại Hội
(3) Chuẩn bị cơ sở và kinh phí cho Đại Hội

14. Soạn thảo Nội Quy

Nội Quy Đại Hội gồm những quy định và điều lệ về những lãnh vực sau đây:
- (1) Xác định thành phần tham dự ĐH, con số của mỗi thành phần,
- (2) Xác định tiêu chuẩn đề cử tham dự viên giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân,
- (3) Hình thành những Tiểu Ban chuyên trách những lãnh vực mục vụ,
- (4) Quy định cách thức tiến hành Đại Hội (thời gian tham luận, thảo luận, đúc kết, biểu quyết…)

Phần IV. Tiến trình của Đại Hội

15. Cử hành lễ khai mạc, lễ bế mạc

Có thể cử hành long trọng và được mở rộng tại một nơi mà nhiều ngàn tín hữu tham dự được.
(x. Sách Nghi thức Giám mục, số 1169-1176; Tông huấn Mirificus Eventus, 7.12.1965)

16. Tuyên tín

Trước khi bắt đầu góp ý, các tham dự viên tuyên tín theo GL, 833, nhằm đánh động ý thức đức tin và lòng yêu mến đối với di sản thiêng liêng của GH.

17. Những vấn đề cần bàn thảo

Cần ấn định trước qua bản Tư Liệu Làm Việc những vấn đề đưa ra cho các tham dự viên tự do góp ý trong Đại Hội. Mỗi thành viên được tự do phát biểu về những vấn đề đã được đưa ra, trong thời hạn nội quy ấn định. Sau những buổi phát biểu, cần có bản tóm tắt về mỗi vấn đề, mỗi lãnh vực mục vụ, nhằm tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu và thảo luận kế tiếp.

18. Phiếu kín

Các thành viên Đại Hội có thể được mời bày tỏ ý kiến qua phiếu kín. Cần giải thích cho Đại Hội ý nghĩa hành vi này là nhằm xác minh mức độ đồng ý với những đề xuất, và kết quả của việc bỏ phiếu không có tính quyết định, vì lẽ chức năng của Đại Hội là trợ giúp HĐGM, không thay thế HĐGM.

Nhiệm vụ của HĐGM là thẩm định mọi sự trước mặt Chúa trước khi quyết định. Thế nhưng HĐGM cần theo ý kiến đa số nếu xét thấy không có trở ngại trầm trọng. (Unitas in necessariis, Libertas in dubiis, Caritas in omnibus)

Phần V. Soạn thảo và công bố văn kiện sau Đại Hội

19. Soạn thảo văn kiện sau Đại Hội

Với chỉ dẫn cần thiết, HĐGM giao cho Ban Thư ký Đại Hội và các Tiểu Ban Đại Hội soạn ra bản thảo văn kiện. Trong việc soạn thảo, cần tìm công thức chính xác, rõ ràng, nhằm làm cho văn kiện thành bản chỉ dẫn thực hiện chương trình mục vụ tương lai. Do đó cần tránh dừng lại ở đại cương hoặc chỉ cổ võ.

20. Công bố văn kiện
Văn kiện phải mang chữ ký của vị Chủ tịch và Tổng Thư ký HĐGM. Văn từ được dùng phải biểu tỏ chính HĐGM là tác giả.

21. Chuyển đạt văn kiện

Những nơi cần chuyển đạt văn kiện sau ĐH:

- (1) Các Giám mục Việt Nam
- (2) Các tham dự viên Đại Hội
- (3) Các đại diện các thành phần Dân Chúa Việt Nam

22. Thể thức và thời điểm thi hành những quyết định của ĐH
Sau Đại Hội, HĐGM có nhiệm vụ xác định thể thức và thời điểm toàn thể GHCG tại VN thi hành những quyết định được ghi trong văn kiện sau Đại Hội.

-------------------------------------------------------
Phụ trương I
Một số điểm quan trọng liên quan đến Đại Hội Dân Chúa VN năm 2010

1. HĐGM.VN thống nhất thông qua Nội Quy

Bản Nội Quy Đại Hội cần được HĐGM.VN xét duyệt và thống nhất thông qua trong Hội Nghị tháng 3.2008.

2. HĐGM.VN xác định địa điểm và thời điểm triệu tập Đại Hội

2.1 Địa điểm dự kiến là Đại Chủng viện Thánh Giuse và Trung Tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, Số 6 đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM.
2.2 Thời điểm: dự kiến là trung tuần tháng 7, mùa hè năm 2010, từ Chúa nhật trung tuần tháng 7 (khai mạc) đến Chúa nhật sau (bế mạc)

3. Chủ tọa đoàn của Đại Hội Dân Chúa VN

Vào Hội nghị tháng 3 năm 2008, HĐGM bầu Chủ toạ đoàn của Đại Hội. Đề nghị Chủ toạ đoàn gồm 7 vị, một Chủ tịch và 6 vị đại diện cho 3 giáo tỉnh, luân phiên nhau điều phối các ngày Đại Hội.

4. Thành phần tham dự

ĐCV thánh Giuse Saigòn, nơi dự trù Đại Hội CGVN 2010
Có thể dự kiến số lượng là 30 cho mỗi thành phần tu sĩ, linh mục, giáo dân…
Dự kiến ngoài Ban Thư ký và các Tiểu Ban chuyên môn, tổng số tham dự viên là 36GM + 26 TĐD + 7GĐ.ĐCV + 30 TS + 30LM + 30GD + đại diện các cộng đoàn CG.VN các Châu lục, mỗi châu 5-7 đại diện + một số khách mời ?
Tiêu chuẩn…?

5. Cách thức tiến hành Đại Hội

5.1 Mỗi bài phát biểu trong Đại Hội cần dựa vào nội dung Tư Liệu Làm Việc, và dài tối đa 5 phút. Không khéo dài thêm sau khi nghe tiếng chuông. Cần gởi cho Văn phòng Ban Thư ký Đại Hội 1 bản bài phát biểu ít là 4 tháng trước Đại Hội.

5.2 Sau các buổi phát biểu, Ban Thư ký trình bày bản đức kết các ý kiến phát biểu. Sau đó là 3 buổi thảo luận nhóm, mỗi buổi thảo luận một lãnh vực mục vụ (Giáo Hội mầu nhiệm, Giáo Hội hiệp thông, Giáo hội sứ vụ…) . Ban Thư ký lo liệu phân nhóm với trưởng phó nhóm, 2 thư ký, và chỉ định chỗ cho mỗi nhóm thảo luận. Mỗi nhóm tối đa là 20 người.

5.3 Sau các buổi thảo luận nhóm, tại hội trường, các thư ký nhóm trình bày bản đúc kết ý kiến của nhóm. Sau đó tùy theo thời giờ, các tham dự viên có thể góp ý bổ sung.

6. Chuẩn bị cho cộng đoàn dân Chúa cùng cử hành biến cố Đại Hội

6.1 Cần gây ý thức và tạo thuận lợi cho các cộng đoàn tín hữu trong các giáo phận, các giáo xứ, các dòng tu, các tu hội, các ĐCV, các đoàn thể tông đồ giáo dân, các giới công giáo, các phong trào tông đồ gia đình, công giáo tiến hành, cùng chuẩn bị tiến hành Đại Hội, bằng cách tổ chức học tập, hội thảo, góp ý, đề xuất, và cầu nguyện, hành hương, theo những chủ đề đã được HĐGM.VN thống nhất nêu ra.

6.2 Đề nghị các UBGM về Giáo Lý Đức Tin, Thánh Kinh, Phụng Tự, Thánh Ca phối hợp biên soạn những tài liệu cử hành lễ hội, hành hương và cầu nguyện theo những chủ đề nêu trên.

7. Soạn thảo các văn kiện hậu Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010

Sau thời gian Đại Hội, Tổng Thư ký HĐGM.VN cùng các UBGM liên hệ và các Ban Thư ký phối hợp soạn thảo các văn kiện sau Đại Hội, trình cho HĐGM xét duyệt, thống nhất, phê chuẩn và ban hành trong Hội Nghị tháng 10 năm 2010, hoặc trong Hội Nghị tháng 3 năm 2011.

Phụ trương II

Cần có những người, những Ban chuyên môn nghiên cứu về những lãnh vực như sau:

I. Về lịch sử Giáo Hội Công Giáo tại VN qua 3 thời kỳ Bảo Hộ, Tông Toà và Chánh Toà:

1. công cuộc truyền giáo trên đất nước VN qua 3 thời kỳ lịch sử của GHCG trong bối cảnh văn hoá xã hội chính trị của từng thời kỳ; thuận lợi và khó khăn, thành quả và những gì cần điều chỉnh, bổ túc…

2. quá trình hình thành và phát triển GHCG tại VN qua 3 thời kỳ; thuận lợi và khó khăn, thành quả và những gì cần điều chỉnh, bổ sung…

3. quá trình hình thành và phát triển những tổ chức mục vụ với những hoạt động, thuận lợi và khó khăn, những thành quả và những gì cần điều chỉnh, bổ sung trong các lãnh vực:

- Giáo Hội mầu nhiệm với chức năng ngôn sứ và tư tế,
- Giáo Hội hiệp thông với chức năng mục tử,
- Giáo Hội sứ vụ với chức năng yêu thương và phục vu cho Tin Mừng và sự sống của mọi người trong cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng nhân loại…

II. Về 50 năm thời kỳ Chánh Toà (1960-2010):

- Hình thành và phát triển các giáo phận, cùng sự bổ nhiệm các Giám mục, lập 2 Toà Hồng Y
- HĐGM.VN, hình thành và thống nhất, với các Thư Chung, Thư Mục vụ, các văn bản pháp lý (như về Thờ Ông Bà Tổ Tiên…) …
- Hình thành và phát triển các cơ sở tôn giáo, thờ tự, bác ái xã hội, đào tạo, huấn luyện, đặc biệt ĐCV từ đầu đến nay,
- Hàng linh mục, cộng đoàn giáo xứ, các đoàn thể tông đồ giáo dân….
- Dòng tu, Tu hội…
- Đào tạo, huấn luyện, thường huấn…
Những thành quả, những gì cần được điều chỉnh, bổ sung….?

III. Về các lãnh vực mục vụ

Những thành quả, và những gì cần được điều chỉnh, bổ sung…theo 3 tiêu chuẩn: GH vì loài người, GH hiệp thông, GH tham gia

1. Lãnh vực Giáo Hội mầu nhiệm:

1.1 với chức năng NGÔN SỨ:
- Mục vụ Thánh Kinh (dịch thuật, phổ biến, học và hành…)
- Mục vụ Giáo lý và giáo dục đức tin…, Thần học, Giáo luật…
- Mục vụ Lời Chúa….
- …………………………………………………….

1.2 với chức năng TƯ TẾ:
- Mục vụ Phụng tự, Nghệ thuật thánh, Thánh nhạc, Hội nhập văn hoá…
- Mục vụ lòng đạo bình dân, Kinh sách, Thờ Ông Bà…
- ………………………………………………………

2. Lãnh vực Giáo Hội hiệp thông với chức năng MỤC TỬ:

- Mục vụ Quản Trị giáo phận, giáo xứ…
- Giám mục, linh mục, dòng tu, tu hội…
- Giáo dân, các đoàn thể tông dồ giáo dân, Giới Trẻ, Gia Đình, Bệnh nhân,Di Dân (qua các thời kỳ thử thách, phân tán, và năm 1954, 1975…)
- Đào tạo, huấn luyện nhân sự…
- ………………………………………….

3. Lãnh vực Giáo Hội sứ vụ với chức năng thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ cho Tin Mừng và sự sống con người:

- Mục vụ Truyền giáo, các Hội Thừa Sai xưa và nay, với những chứng nhân đức tin……
- Mục vụ Văn hoá, giáo dục, trường học, dạy nghề…
- Mục vụ Truyền thông, chữ quốc ngữ, sách báo xưa và nay, hội nhập văn hoá…
- Mục vụ Bác Ai Xã hội, chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân, người già, cô nhi, khuyết tật…

- Ngoài những hoạt động mục vụ trên, còn có thể làm gì để yêu thương và phục vụ đặc biệt người nghèo khổ, bất hạnh, bị bỏ rơi, trong cộng đồng dân tộc hôm nay?

Lễ Thánh Anrê Tông Đồ, 30.11.2007
+ Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám mục

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top