Tự do của đời sống tâm linh

Tự do của đời sống tâm linh

Tự do của đời sống tâm linh

TGPSG / HenriNouwen -- Tự do là điều cốt lõi của đời sống tâm linh; không chỉ là tự do vì đã thoát khỏi các thế lực muốn đàn áp chúng ta, mà còn là tự do tha thứ cho người khác, tự do phục vụ họ và tự do hình thành mối quan hệ thân hữu với họ.

Tóm lại, tự do tâm linh là tự do yêu và làm việc cho một thế giới tự do.

Henri J.M. Nouwen

Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (Gl 5,13-14)

Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top