Thơ: Sàng sẩy (MV 3)

Thơ: Sàng sẩy (MV 3)

Thơ: Sàng sẩy (MV 3)

SÀNG SẨY
Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm C – 2009 – (Lc 3,10-18) 

Giữa dòng đời Chúa sàng sẩy thân con,
Hầu thanh lọc hồn con nên hoàn hảo.
Sóng gió tình đời khiến hồn con chao đảo,
Ích kỷ, gian tham, ác ý để vinh thân.
Lợi lộc, quyền uy con cũng muốn tranh phần,
Dùng bạo lực, mưu mô, mặc đời ai thống khổ. 

Nay Chúa đến ban niềm vui cứu độ,
Kêu gọi con sám hối, hãy quay về.
Lấp cho đầy mọi thung lũng đam mê,
San cho phẳng những núi đồi kiêu ngạo.
Đường quanh co phải đi vào chính đạo,
Lấy tình thương xây dựng lẽ công bình.
Bác ái chân thành làm của lễ hy sinh,
Chia cơm sẻ áo cho những ai đói rách.

Đức công bằng giữ lòng luôn thanh sạch,
Không tham ô, biết chấp nhận phần mình.
Sống hiền hòa, yêu quí đức công minh,
Biết bênh vực người mọn hèn cô thế. 

Nước mắt đong đầy trước chuyện đời dâu bể,
Sám hối ăn năn biến đổi mọi sai lầm.
Sự Thật, Hòa Bình, Công Lý, đắc nhân tâm,
Xây dựng hạnh phúc theo Tin Mừng Chân Lý.

Nia trong tay Chúa rê tìm tri kỷ,
Đây hạt sám hối chân thành,
Xin Chúa nhặt lấy hồn con.

9/12/2009

Top