Slideshow: Lời Chúa CN 17 TN B

Slideshow: Lời Chúa CN 17 TN B

Slideshow: Lời Chúa CN 17 TN B

Họ đang đói khát cơm bánh và đói khát tình yêu. Ngày phán xét, Chúa sẽ hỏi chúng ta rằng: Chúng con đã giúp đỡ cho những người nghèo khổ và đói khát được những gì?

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow Lời Chúa CN XVII TN B.

Top