Slideshow CN XV TN B: Người sai các ông đi

Slideshow CN XV TN B: Người sai các ông đi

Chúa Giêsu sai nhóm mười hai Tông đồ ra đi rao giảng tin mừng cứu độ. Chúa đưa ra chỉ dẫn cụ thể khi ra đi: Đừng mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, chân đi dép và đừng mặc hai áo. Vật chất cần thiết nhưng chỉ là phương tiện giúp chúng ta sống. Loại trừ được những lỉnh kỉnh vật chất sẽ bớt đi sự bận vướng.

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow Lời Chúa CN XV TN B.

Top