Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 8-3-2021 đến 14-3-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 8-3-2021 đến 14-3-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 8-3-2021 đến 14-3-2021

Thứ Hai ngày 8-3-2021: Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Ba ngày 9-3-2021: Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Tư ngày 10-3-2021: Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Năm ngày 11-3-2021: Thứ Năm tuần 3 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Thứ Sáu ngày 12-3-2021: Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Thứ Bảy ngày 13-3-2021: Chúa nhật 4 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Chúa nhật ngày 14-3-2021: Chúa nhật 4 Mùa Chay

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh
YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top