Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 8-10-2022 đến 4-11-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 8-10-2022 đến 4-11-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 8-10-2022 đến 4-11-2022
  • Từ ngày 8-10-2022 đến ngày 9-9-2022: tuần 28 mùa Thường niên

📌 Ngày 8-10-2022: Chúa nhật 28 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 9-10-2022: Chúa nhật 28 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 10-10-2022: Thứ Hai tuần 28 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 11-10-2022: Thứ Ba tuần 28 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 12-10-2022: Thứ Tư tuần 28 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 13-10-2022: Thứ Năm tuần 28 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 14-10-2022: Thứ Sáu tuần 28 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 15-10-2022 đến ngày 22-10-2022: tuần 29 mùa Thường niên

📌 Ngày 15-10-2022: Chúa nhật 29 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 16-10-2022: Chúa nhật 29 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 17-10-2022: Thứ Hai tuần 29 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 18-10-2022: Thứ Ba tuần 29 mùa Thường niên - Thánh Luca, tác giả sách Tin mừng (lễ kính)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 19-10-2022: Thứ Tư tuần 29 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 20-10-2022: Thứ Năm tuần 29 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 21-10-2022: Thứ Sáu tuần 29 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 22-10-2022 đến ngày 28-10-2022: tuần 30 mùa Thường niên

📌 Ngày 22-10-2022: Chúa nhật 30 mùa Thường niên năm C - Chúa nhật Truyền giáo

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 23-10-2022: Chúa nhật 30 mùa Thường niên năm C - Chúa nhật Truyền giáo

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 24-10-2022: Thứ Hai tuần 30 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 25-10-2022: Thứ Ba tuần 30 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 26-10-2022: Thứ Tư tuần 30 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 27-10-2022: Thứ Năm tuần 30 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 28-10-2022: Thứ Sáu tuần 30 mùa Thường niên - Thánh Simon & thánh Giuđa, Tông đồ (lễ kính)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 29-10-2022 đến ngày 4-11-2022: tuần 31 mùa Thường niên

📌 Ngày 29-10-2022: Chúa nhật 31 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 30-10-2022: Chúa nhật 31 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 31-10-2022: Thứ Hai tuần 31 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 1-11-2022: Thứ Ba tuần 31 mùa Thường niên - Các thánh nam nữ (lễ trọng)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 2-11-2022: Thứ Tư tuần 31 mùa Thường niên- Cầu cho các tín hữu đã qua đời

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 3-11-2022: Thứ Năm tuần 31 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 4-11-2022: Thứ Sáu tuần 31 mùa Thường niên - thánh Carôlô Borrômêô, Giám mục (lễ nhớ)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà được trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) Thánh lễ dành cho bệnh nhân & người cao tuổi được trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến từ nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top