Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 30-1-2021 đến 26-2-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 30-1-2021 đến 26-2-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 30-1-2021 đến 26-2-2021

Từ 30-1-2021 đến 5-2-2021: Tuần 4 mùa Thường niên

Thứ Bảy ngày 30-1-2021: Chúa nhật 4 Thường niên năm B

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Ngày 31-1-2021: Chúa nhật 4 Thường niên năm B

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Hai ngày 1-2-2021: Thứ Hai tuần 4 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Ba ngày 2-2-2021: Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh (Lễ Nến)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Tư ngày 3-2-2021: Thứ Tư tuần 4 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Thứ Năm ngày 4-2-2021: Thứ Năm tuần 4 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Sáu ngày 5-2-2021: Thứ Sáu tuần 4 Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

 

Từ 6-2-2021 đến 12-2-2021: Tuần 5 mùa Thường niên

Thứ Bảy ngày 6-2-2021: Chúa nhật 5 Thường niên năm B

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Ngày 7-2-2021: Chúa nhật 5 Thường niên năm B

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Hai ngày 8-2-2021: Thứ Hai tuần 5 Thường niên

1. Thánh lễ An táng Lm. Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng lúc 8:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hương

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Ba ngày 9-2-2021: Thứ Ba tuần 5 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Tư ngày 10-2-2021: Thứ Tư tuần 5 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Năm ngày 11-2-2021: Thứ Năm tuần 5 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Thánh lễ Giao thừa lúc 20:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Sáu ngày 12-2-2021: Thứ Sáu tuần 5 Thường niên - Mùng Một Tết Tân Sửu: Cầu bình an cho năm mới

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

 

Từ 13-2-2021 đến 19-2-2021

Thứ Bảy ngày 13-2-2021: Thứ Bảy tuần 5 Thường niên - Mùng Hai Tết Tân Sửu: Kính nhớ tổ tiên - ông bà và cha mẹ

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Ngày 14-2-2021: Chúa nhật 6 mùa Thường niên - Mùng Ba Tết Tân Sửu: Thánh hóa công việc làm

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

2. Thánh lễ thiếu nhi lúc 7:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Mass in English at 9:30 AM on Sunday, Feb 14th, 2021, at Notre Dame Cathedral of Saigon

4. MESSE DU 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE B
sera en direct de la Cathédrale Notre Dame de Saïgon à 10h30, le 14 Février 2021

5. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

6. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Hai ngày 15-2-2021: Thứ Hai tuần 6 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Ba ngày 16-2-2021: Thứ Ba tuần 6 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Tư ngày 17-2-2021: Thứ Tư Lễ Tro

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà do ĐTGM Giuse chủ sự

3. Thánh lễ lúc 19:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

4. Thánh lễ tiếng Anh lúc 19:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
Ash Wednesday Mass in English at 7:00 PM at Notre Dame Cathedral of Saigon.

Thứ Năm ngày 18-2-2021: Thứ Năm sau Lễ Tro

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Sáu ngày 19-2-2021: Thứ Sáu sau Lễ Tro

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

 

Từ 20-2-2021 đến 26-2-2021: Tuần 1 mùa Chay

Thứ Bảy ngày 20-2-2021: Chúa nhật 1 mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Ngày 21-2-2021: Chúa nhật 1 mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 7:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ tiếng Hoa lúc 7:00 tại Nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn

3. Thánh lễ lúc 7:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

4. Thánh lễ tiếng Anh lúc 9:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
Mass in English at 9:30 AM on Sunday, Feb 21st, 2021, at Notre Dame Cathedral of Saigon

5. Thánh lễ tiếng Pháp lúc 10:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
LA MESSE DU 1er DIMANCHE DE CARÊME - ANNÉE B | le 21 Février 2021

6. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Hai ngày 22-2-2021: Lập Tông tòa Thánh Phêrô

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Ba ngày 23-2-2021: Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Tư ngày 24-2-2021: Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Thứ Năm ngày 25-2-2021: Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Sáu ngày 26-2-2021: Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh
YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh
YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top