Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 2-1-2021 đến 29-1-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 2-1-2021 đến 29-1-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 2-1-2021 đến 29-1-2021

Từ 2-1-2021 đến 8-1-2021

Thứ Bảy ngày 2-1-2021: Chúa nhật Lễ Hiển Linh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Ngày 3-1-2021: Chúa nhật Lễ Hiển Linh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Hai ngày 4-1-2021: Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Ba ngày 5-1-2021: Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Tư ngày 6-1-2021: Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Thứ Năm ngày 7-1-2021: Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh

1. Thánh lễ Truyền chức Phó tế lúc 8:30 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Sáu ngày 8-1-2021: Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

 

Từ 9-1-2021 đến 15-1-2021

Thứ Bảy ngày 9-1-2021: Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Ngày 10-1-2021: Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Hai ngày 11-1-2021: Thứ Hai tuần 1 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Ba ngày 12-1-2021: Thứ Ba tuần 1 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Tư ngày 13-1-2021: Thứ Tư tuần 1 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Năm ngày 14-1-2021: Thứ Năm tuần 1 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Sáu ngày 15-1-2021: Thứ Sáu tuần 1 Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

 

Từ 16-1-2021 đến 22-1-2021

Thứ Bảy ngày 16-1-2021: Chúa nhật 2 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Ngày 17-1-2021: Chúa nhật 2 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Hai ngày 18-1-2021: Thứ Hai tuần 2 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Ba ngày 19-1-2021: Thứ Ba tuần 2 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Tư ngày 20-1-2021: Thứ Tư tuần 2 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Năm ngày 21-1-2021: Thứ Năm tuần 2 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Sáu ngày 22-1-2021: Thứ Sáu tuần 2 Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

 

Từ 23-1-2021 đến 29-1-2021

Thứ Bảy ngày 23-1-2021: Chúa nhật 3 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Ngày 24-1-2021: Chúa nhật 3 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Hai ngày 25-1-2021: Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Ba ngày 26-1-2021: Thứ Ba tuần 3 Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Tư ngày 27-1-2021: Thứ Tư tuần 3 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Thứ Năm ngày 28-1-2021: Thứ Năm tuần 3 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Sáu ngày 29-1-2021: Thứ Sáu tuần 3 Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh
YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh
YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top