Số liệu thống kê của Giáo Hội

Số liệu thống kê của Giáo Hội

XBVN – Cuốn Niên giám thống kê của Giáo Hội, bản mới, cung cấp những dữ kiện liên quan đến hoàn cảnh và những hoạt động của Giáo Hội từ năm 2000 đến 2008 nơi những vùng khác nhau trên thế giới.

Trong vòng chín năm, số người Công giáo tăng từ 1.045 triệu đến 1.166 triệu (tăng 11, 5 %). Nếu sự hiện diện của những người Công giáo ở Châu Âu là ổn định (tăng 1, 17%), thì con số người Công giáo ở Châu Mỹ và Châu Đại Dương tăng 10, 9%, ở Châu Á tăng 15, 6% và Châu Phi tăng 33%. Con số người Công giáo Châu Âu chuyển từ 26,8% đến còn 24,3%.

Cũng từ năm 2000 đến 2008, con số các giám mục tăng từ 4.541 đến 5.002 vị (hơn 10,98%). Con số giáo sĩ tu sĩ và giáo phận tăng nhẹ 0,98% trên thế giới, từ 405.178 đến 409.166 vị. Nếu, ở Châu Phi và Châu Á, con số linh mục tăng từ 33.1% và 23,8%, thì ở Châu Mỹ nó vẫn ổn định đang khi mà con số đó lại giảm ở Châu Âu 7% và Châu Đại Dương 4%. Con số linh mục triều tăng 3,1%, từ 265.781 đến 274.007 vị, đang khi số linh mục tu sĩ tiếp tục giảm 3%, từ 136.000 xuống còn 135.159. Số giáo sĩ Châu Âu vấn còn giảm : vào năm 2000, tổng số là 51% và vào năm 2008 còn lại 47%. Châu Á và Châu Phi tăng từ 17,5% đến 21,9%, trong khi con số ở Châu Mỹ xoay quanh 30%.

Số nam tu sĩ không linh mục từ 55.057 xuống còn 54.641. Ở Châu Âu giảm nhiều (giảm 16,57%), Châu Đại Dương cũng giảm mạnh (giảm 22,06%), trong khi ở Châu Mỹ thì ổn định và ở Châu Á tăng 32% và Châu Phi tăng 10,4%. Số nữ tu gấp đôi con số linh mục và hơn các nam tu sĩ 14 lần, cho dầu con số nữ tu có giảm từ 800.000 vào năm 2000 đến còn 740.000 vào năm 2008 : 41% ở Châu Âu, 27,4% ở Châu Mỹ, 21,7% ở Châu Á và 1,2 ở Châu Đại Dương. Con số các nữ tu gia tăng nơi các châu lục năng động là Châu Á (tăng 16%) và Châu Phi (tăng 21%).

Cuốn Niên giám của Tòa Thánh cũng ghi nhận sự tiến triển của số sinh viên, chủng sinh, thuộc địa phận cũng như tu sĩ. Trong vòng 9 năm, con số gia tăng từ 110.583 đến 117.024. Trái lại, Đang khi ở Châu Phi và Châu Á con số các ứng viên linh mục nhiều hơn, thì ở Châu Âu con số lại giảm đi.

Theo VIS

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top