HT 12 - Gặp gỡ 2: Phúc được làm việc để nuôi sống bản thân và hoàn thiện nhân cách

HT 12 - Gặp gỡ 2: Phúc được làm việc để nuôi sống bản thân và hoàn thiện nhân cách

HT 12 - Gặp gỡ 2: Phúc được làm việc để nuôi sống bản thân và hoàn thiện nhân cách

Lưu ý: Có thể right-click trang 24 và 25 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 30, 31 và 33  rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 38 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top