HT 8 - Gặp gỡ 1: Phúc được sống với Cha Mẹ trong gia đình

HT 8 - Gặp gỡ 1: Phúc được sống với Cha Mẹ trong gia đình

HT 8 - Gặp gỡ 1: Phúc được sống với Cha Mẹ trong gia đình

Lưu ý: Có thể right-click trang 7 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 8 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát:Ơn nghĩa sinh thành (Ns Dương Thiệu Tước)

 

Bài hát:Tình Cha nghĩa mẹ (Lm Nguyễn Duy)

Lưu ý: Có thể right-click trang 14 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 16 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát: Tình cha nghĩa mẹ (Lm Nguyễn Duy)

 

Top