HT 6 - Gặp gỡ 6: Chúng ta được gắn bó mật thiết hơn với Hội Thánh nhờ Bí tích Thêm Sức

HT 6 - Gặp gỡ 6: Chúng ta được gắn bó mật thiết hơn với Hội Thánh nhờ Bí tích Thêm Sức

HT 6 - Gặp gỡ 6: Chúng ta được gắn bó mật thiết hơn với Hội Thánh nhờ Bí tích Thêm Sức

Lưu ý: Có thể right-click trang 48 và 49 rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top