HT 6 - Gặp gỡ 1: Chúng ta được làm con Thiên Chúa nhờ Bí tích Rửa Tội

HT 6 - Gặp gỡ 1: Chúng ta được làm con Thiên Chúa nhờ Bí tích Rửa Tội

HT 6 -  Gặp gỡ 1:  Chúng ta được làm con Thiên Chúa nhờ Bí tích Rửa Tội

Lưu ý: Có thể right-click trang 6 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 6 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 7 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 9 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát:Chỉ có một Chúa (Lm Thành Tâm); Bài hát:Chúng ta là anh em(Ns Đỗ Vy Hạ)

Lưu ý: Có thể right-click trang 10 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát:Chỉ có một Chúa (Lm Thành Tâm)

Top