HT 5 - Gặp gỡ 3: Chúa Giêsu giảng về Tám Mối Phúc Thật

HT 5 - Gặp gỡ 3: Chúa Giêsu giảng về Tám Mối Phúc Thật

HT 5 - Gặp gỡ 3: Chúa Giêsu giảng về Tám Mối Phúc Thật

Lưu ý: Có thể right-click trang 28 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 30 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 31 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Tôi chỉ ước trông (Lm Kim Long)

Bài hát Tình cha nghĩa me (Lm Nguyễn Duy)

Top