HT 4 - Gặp gỡ 2: Thiên Chúa chọn ông Áp-ra-ham làm Cha của dân được tuyển chọn

HT 4 - Gặp gỡ 2: Thiên Chúa chọn ông Áp-ra-ham làm Cha của dân được tuyển chọn

HT 4 -  Gặp gỡ 2: Thiên Chúa chọn ông Áp-ra-ham làm Cha của dân được tuyển chọn

Lưu ý: Có thể right-click trang 16 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 19 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 20 rên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Lắng nghe Lời Chúa (Lm Nguyễn Duy).

Bài hát Tạ ơn Cha (Lm Thành Tâm)

Lưu ý: Có thể right-click trang trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top