HT 4 - Gặp gỡ 1: Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người nên chuẩn bị cho Ngài một Dân

HT 4 - Gặp gỡ 1: Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người nên chuẩn bị cho Ngài một Dân

HT 4 -  Gặp gỡ 1: Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người nên chuẩn bị cho Ngài một Dân

Lưu ý: Có thể right-click trang 6 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó vẽ lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 8 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 9 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 10 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Top