Slideshow: Lời Chúa CN III TN C

Slideshow: Lời Chúa CN III TN C

Chúa Giê-su hiện diện trong hội đường Do-thái giáo loan báo Tin Mừng ơn cứu độ nhân loại bắt đầu hiện thực. Người đến để thi hành sứ vụ đó. Dân chúng đã vui mừng vì Lời Chúa loan báo. Ngày hôm nay Chúa cũng đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta. Người đang nói với chúng ta. Người hiệp nhất chúng ta. Ơn cứu độ của Chúa đã được ban xuống, nhưng chúng ta có vui mừng và đón nhận Tình Yêu của Chúa và sống hiệp nhất với nhau không?

- Lạy Chúa, Chúa đến để giải thoát chúng con, nhưng chúng con lại tự trói buộc mình bằng xiềng xích tội lỗi, đồng thời xiềng xích cả anh em. Xin Chúa thương xót…

- Lạy Chúa, Chúa đã ban Thánh Thần là Tình Yêu và là Sức Sống duy nhất nối kết chúng con trong Chúa. Xin Chúa Ki-tô…

- Lạy Chúa, Chúa sai chúng con đi loan báo Tin Mừng tình thương liên kết trong Chúa cho mọi người. Xin Chúa thương xót…

(Trích bài giảng Lm. GB Nguyễn Văn Hiếu)

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow "Lời Chúa CN III TN C"

Top