Ban Phụng Tự
Ban Phụng Tự

Mục đích

Giúp Tổng Giám Mục TGP.TPHCM (Đức Hồng Y)  điều hành các sinh hoạt phụng tự. 

Nhiệm vụ

+ Hướng dẫn sinh hoạt mục vụ trong phạm vi phụng vụ và thực thi Hiến chế Phụng vụ trong cộng đồng TGP, xem xét việc thi hành các nghị quyết và báo cáo cho TGM.

+ Cổ vũ những sáng kiến chung cùng với những tổ chức chuyên về Thánh Kinh, Mục vụ, Thánh nhạc và Nghệ thuật thánh,

+ Cổ vũ việc nghiên cứu và thử nghiệm theo chỉ dẫn của Hiến chế Phụng vụ số 40, khoản 1 và 2.

+ Cổ vũ những sáng kiến nhằm phát huy đời sống phụng vụ và thực thi Hiến chế phụng vụ trong cộng đồng TGP.

+ Soạn tài liệu cần thiết cho việc cử hành phụng vụ

Trưởng ban:  Lm. Phêrô Kiều Công Tùng

Top