HT 9 - Gặp gỡ 7: Phúc được tự do trong Thánh Thần

HT 9 - Gặp gỡ 7: Phúc được tự do trong Thánh Thần

HT 9 - Gặp gỡ 7: Phúc được tự do trong Thánh Thần

Lưu ý: Có thể right-click trang 103,104 và 105 rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 110 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top