HT 9 - Gặp gỡ 6: Phúc được tự do nhờ Đức Kitô

HT 9 - Gặp gỡ 6: Phúc được tự do nhờ Đức Kitô

HT 9 - Gặp gỡ 6: Phúc được tự do nhờ Đức Kitô

Lưu ý: Có thể right-click trang 89 và 90, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 95 và 98  rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

 

Top