HT 9 - Gặp gỡ 5: Phúc được làm con cái tự do của Thiên Chúa

HT 9 - Gặp gỡ 5: Phúc được làm con cái tự do của Thiên Chúa

HT 9 - Gặp gỡ 5: Phúc được làm con cái tự do của Thiên Chúa

Bài hát Khát vọng (Ns Phạm Minh Tuấn)

Lưu ý: Có thể right-click trang 71 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 71 ,72, và 73 rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Chỉ có một Chúa (Lm Thành Tâm)

Lưu ý: Có thể right-click trang 77 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Chúa thương chúng ta (Lm Thành Tâm)

Bài hát Tạ Ơn Cha (Lm Hoàng Đức)

 

Top