HT 9 - Gặp gỡ 4: Phúc được tự do nhờ giữ lề luật

HT 9 - Gặp gỡ 4: Phúc được tự do nhờ giữ lề luật

HT 9 - Gặp gỡ 4: Phúc được tự do nhờ giữ lề luật

Lưu ý: Có thể right-click trang 56 và 57 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 58 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 59 và 60 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Bài hát Lời Trường sinh (Lm Thành Tâm)

Bài hát Lạy Chúa (Ns Việt Trì)

Lưu ý: Có thể right-click trang 65 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Thánh Vịnh 18 (Lm Thái Nguyên)

Lưu ý: Có thể right-click trang 67 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Bài hát Xin chỉ cho con (Ns Hùng Lân)

Top