HT 9 - Gặp gỡ 3: Phúc được tự do lãnh trách nhiệm

HT 9 - Gặp gỡ 3: Phúc được tự do lãnh trách nhiệm

HT 9 - Gặp gỡ 3: Phúc được tự do lãnh trách nhiệm

Lưu ý: Có thể right-click trang 41 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 43 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Con dâng Chúa (Lm Nguyễn Mộng Huỳnh)

Lưu ý: Có thể right-click trang 47 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 48 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Nén bạc (Ns Y Vũ)

Bài hát Chung sống (Ns Ý Vũ)

Top