HT 8 - Gặp gỡ 7: Phúc được sống với Chúa Thánh Thần

HT 8 - Gặp gỡ 7: Phúc được sống với Chúa Thánh Thần

HT 8 - Gặp gỡ 7: Phúc được sống với Chúa Thánh Thần

Lưu ý: Có thể right-click trang 100, 101, 102 và 103 rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 108  và 109 rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top