HT 8 - Gặp gỡ 5: Phúc được sống tình con thảo với Chúa Cha

HT 8 - Gặp gỡ 5: Phúc được sống tình con thảo với Chúa Cha

HT 8 - Gặp gỡ 5: Phúc được sống tình con thảo với Chúa Cha

Lưu ý: Có thể right-click trang 69 và 70, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Lưu ý: Có thể right-click trang 71 và 72, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Ca vang Tình yêu Chúa (Ns Đinh Minh Hoàng)

Bài hát Lời Cha (Ns Sơn Ca Linh)

 

Lưu ý: Có thể right-click trang 77 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Sống với Chúa (Lm Thái Nguyên)

 

Top