HT 8 - Gặp gỡ 3: Phúc được sống với Thầy Cô

HT 8 - Gặp gỡ 3: Phúc được sống với Thầy Cô

HT 8 - Gặp gỡ 3: Phúc được sống với Thầy Cô

Lưu ý: Có thể right-click trang 40, 41, 42 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 43 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Lời Thầy Cô (Ns Phạm Hải Đăng)

Bài hát Tạ ơn Chúa với Mẹ (Ns Thy Yên)

Lưu ý: Có thể right-click trang 48 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Cứ dấu này (Lm Kim Long)

Lưu ý: Có thể right-click trang 50 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 51 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

 

Top