HT 7 - Gặp gỡ 7: Phúc là đền thờ của Chúa Thánh Thần

HT 7 - Gặp gỡ 7: Phúc là đền thờ của Chúa Thánh Thần

HT 7 - Gặp gỡ 7: Phúc là đền thờ của Chúa Thánh Thần

Lưu ý: Có thể right-click trang 101 và 102, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 107 và 109, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top