HT 7 - Gặp gỡ 6: Phúc được làm môn đệ Chúa Giêsu

HT 7 - Gặp gỡ 6: Phúc được làm môn đệ Chúa Giêsu

HT 7 - Gặp gỡ 6: Phúc được làm môn đệ Chúa Giêsu

Lưu ý: Có thể right-click trang 85, 86 và 87, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Top