HT 7 - Gặp gỡ 5: Phúc được làm con Thiên Chúa

HT 7 - Gặp gỡ 5: Phúc được làm con Thiên Chúa

HT 7 - Gặp gỡ 5: Phúc được làm con Thiên Chúa

Lưu ý: Có thể right-click trang 72 và 73 rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Được làm con Chúa (Ns Ý Vũ)

Bài hát Cầu xin Chúa Thánh Thần (Ns Trần Ngọc Phan và Phương Linh)

Lưu ý: Có thể right-click trang 78 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Được làm con Chúa (Ns Ý Vũ)

Bài hát Phúc được làm con Chúa (Ns Nguyễn Liên, FMA)

 

Top