HT 7 - Gặp gỡ 2: Phúc được làm người

HT 7 - Gặp gỡ 2: Phúc được làm người

HT 7 -  Gặp gỡ 2: Phúc được làm người

Lưu ý: Có thể right-click trang 23 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 24 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Chúa uy linh (Lm Thành Tâm)

Bài hát Nghĩa nặng tình sâu (Lm Tiến Lộc & Lm Quang Uy)

Top