HT 7 - Gặp gỡ 1: Phúc được sống trong một thế giới kỳ diệu

HT 7 - Gặp gỡ 1: Phúc được sống trong một thế giới kỳ diệu

HT 7 - Gặp gỡ 1: Phúc được sống trong một thế giới kỳ diệu

Lưu ý: Có thể right-click trang 6 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Lưu ý: Có thể right-click trang 8 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát:Ngợi ca Tình Chúa (Lm Ân Đức}

Top