HT 6 - Gặp gỡ 3: Chúng ta được tháp nhập vào Hội Thánh nhờ Bí tích Rửa Tội

HT 6 - Gặp gỡ 3: Chúng ta được tháp nhập vào Hội Thánh nhờ Bí tích Rửa Tội

HT 6 - Gặp gỡ 3: Chúng ta được tháp nhập vào Hội Thánh nhờ Bí tích Rửa Tội

Lưu ý: Có thể right-click trang 22 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 24 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Lời cầu cho xứ đạo (Lm Văn Chi)

Bài hát Lời cầu cho xứ đạo (Lm Văn Chi)

Lưu ý: Có thể right-click trang 28 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Top