HT 6 - Gặp gỡ 2: Chúng ta được tháp nhập vào Đức Kitô nhờ Bí tích Rửa Tội

HT 6 - Gặp gỡ 2: Chúng ta được tháp nhập vào Đức Kitô nhờ Bí tích Rửa Tội

HT 6 -  Gặp gỡ 2: Chúng ta được tháp nhập vào Đức Kitô nhờ Bí tích Rửa Tội

Lưu ý: Có thể right-click trang 14 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 16 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 17 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 18 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Cho con được nên Thánh (Ns Kim Ân)

 

Top