HT 5 - Gặp gỡ 8: Chúa Giêsu ban cho các tông đồ điều răn mới

HT 5 - Gặp gỡ 8: Chúa Giêsu ban cho các tông đồ điều răn mới

HT 5 - Gặp gỡ 8: Chúa Giêsu ban cho các tông đồ điều răn mới

Lưu ý: Có thể right-click trang 74 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 76 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top