HT 5 - Gặp gỡ 6: Chúa Giêsu đặt ông Phêrô làm thủ lãnh các Tông đồ

HT 5 - Gặp gỡ 6: Chúa Giêsu đặt ông Phêrô làm thủ lãnh các Tông đồ

HT 5 - Gặp gỡ 6: Chúa Giêsu đặt ông Phêrô làm thủ lãnh các Tông đồ

Lưu ý: Có thể right-click trang 56, 59, 61 và 64 rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top