HT 5 - Gặp gỡ 5: Chúa Giêsu huấn luyện các Tông đồ và sai các ông đi rao giảng

HT 5 - Gặp gỡ 5: Chúa Giêsu huấn luyện các Tông đồ và sai các ông đi rao giảng

HT 5 - Gặp gỡ 5: Chúa Giêsu huấn luyện các Tông đồ và sai các ông đi rao giảng

Lưu ý: Có thể right-click trang 49 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Thắp sáng lên (Lm Kim Long)

Bài hát Tháp sáng llên (Lm Kim Long)

Lưu ý: Có thể right-click trang 54 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Top