HT 4 - Gặp gỡ 9: Thiên Chúa giải thoát dân Ít-ra-en ra khỏi Ai Cập

HT 4 - Gặp gỡ 9: Thiên Chúa giải thoát dân Ít-ra-en ra khỏi Ai Cập

HT 4 - Gặp gỡ 9: Thiên Chúa giải thoát dân Ít-ra-en ra khỏi Ai Cập

Lưu ý: Có thể right-click trang 82 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 86 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top