HT 4 - Gặp gỡ 8: Thiên Chúa sai ông Mô-sê đi giải thoát dân Ít-ra-en (GLV)
Top