HT 4 - Gặp gỡ 8: Thiên Chúa sai ông Mô-sê đi giải thoát dân Ít-ra-en

HT 4 - Gặp gỡ 8: Thiên Chúa sai ông Mô-sê đi giải thoát dân Ít-ra-en

HT 4 - Gặp gỡ 8: Thiên Chúa sai ông Mô-sê đi giải thoát dân Ít-ra-en

Lưu ý: Có thể right-click trang 71, 72 và 73 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 76 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Top