HT 4 - Gặp gỡ 5: Thiên Chúa chọn ông Gia-cóp làm tổ phụ của 12 chi tộc Ít-ra-en (GLV)
Top