HT 4 - Gặp gỡ 4: Thiên Chúa ban phúc lành cho ông I-xa-ác

HT 4 - Gặp gỡ 4: Thiên Chúa ban phúc lành cho ông I-xa-ác

HT 4 - Gặp gỡ 4: Thiên Chúa ban phúc lành cho ông I-xa-ác

Lưu ý: Có thể right-click trang 36 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 38 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 39 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Bài hát Dấu ấn tình yêu (Lm Ân Đức)

Top