HT 4 - Gặp gỡ 3: Thiên Chúa thử luyện lòng tin của ông Áp-ra-ham

HT 4 - Gặp gỡ 3: Thiên Chúa thử luyện lòng tin của ông Áp-ra-ham

HT 4 -  Gặp gỡ 3: Thiên Chúa thử luyện lòng tin của ông Áp-ra-ham

Lưu ý: Có thể right-click trang 26 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 30 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Con vẫn trông cậy Chúa (Lm Nguyễn Duy)

Bài hát Tổ phụ Ap-ra-ham (Lm Nguyễn Duy)

Lưu ý: Có thể right-click trang 32vtrên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top