HT 4 - Gặp gỡ 22: Thiên Chúa chọn ông Ê-dê-ki-en làm ngôn sứ để củng cố niềm hy vọng cho dân bị lưu đày (GLV)

HT 4 - Gặp gỡ 22: Thiên Chúa chọn ông Ê-dê-ki-en làm ngôn sứ để củng cố niềm hy vọng cho dân bị lưu đày (GLV)

Top