HT 4 - Gặp gỡ 20: Thiên Chúa chọn ông I-sai-a làm ngôn sứ để loan báo Đấng Cứu Độ
Top