HT 4 - Gặp gỡ 2: Thiên Chúa chọn ông Áp-ra-ham làm Cha của dân được tuyển chọn (GLV)
Top