HT 4 - Gặp gỡ 10: Thiên Chúa ban giao ước cho dân Ít-ra-en (GLV)
Top