HT 3 - Gặp gỡ 9: Con làm mất lòng Chúa khi không sống như Chúa dạy

HT 3 - Gặp gỡ 9: Con làm mất lòng Chúa khi không sống như Chúa dạy

HT 3 - Gặp gỡ 9: Con làm mất lòng Chúa khi không sống như Chúa dạy

Lưu ý: Có thể right-click trang 71 và 73 rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top