HT 3 - Gặp gỡ 7: Con tôn trọng của cải Chúa ban

HT 3 - Gặp gỡ 7: Con tôn trọng của cải Chúa ban

HT 3 - Gặp gỡ 7: Con tôn trọng của cải Chúa ban

Lưu ý: Có thể right-click trang 54 và 56, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top